สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
     
สอบราคา/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง
   
 

 สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด

 
                           ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๘ ชุด รายละเอียดคุณลักษณะตามแบบที่ อบต.กำหนด (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยกำหนดราคากลางไว้ เป็นเงิน ๙๐๐,๐๐๐ บาท (เก้าแสนบาทถ้วน ) กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๕ กันยายน – ๖ ตุลาคม ๒๕๕๘ และวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนอขาม และวันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ผู้มาสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ ๒๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๙๕๖๐๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๕๘
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร CCTV_010420_101506.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 01 เมษายน 2563 เวลา 10:14 ผู้เขียนโดย admin