สำนักปลัด
 
 
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.
เบอร์โทร. 061-7617007
นายอาวุธ วารี
รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
เบอร์โทร. 081-8806776
น.ส.หทัยชนก สุดมุข
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายอานุ บาลนคร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.ชลธิชา พุทธโกศา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายธงชัย จันมะณี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
น.ส.ปกิตตา สรหงษ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.สุภาพร สินพูล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.น้ำทิพย์ ดีเสมอ
ภารโรง
นายมโนทย์ สร้อยระย้า
พนักงานขับรถยนต์
นายสุวรรณ ราชบัณฑิตย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายภาณุวัฒน์ นิ่มนวล
พนักงานดับเพลิง
นายเทพพนม สมจิตร์
พนักงานดับเพลิง
นายชัยยศ วังเปรม
ยาม
นายศราวุฒิ ทองดอนน้อย
คนงาน
sfsfsf
sefsef