วิสัยทัศน์/พันธกิจ
     
วิสัยทัศน์/พันธกิจ วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   
 
วิสัยทัศน์ (vision)
วิสัยทัศน์  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
“หนองขามตำบลน่าอยู่  ชุมชนแห่งการเรียนรู้  ยึดหลักธรรมาภิบาล  สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง”
 
ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09:48 ผู้เขียนโดย admin