คณะผู้บริหาร
 
ฝ่ายการเมือง
 
นายวันรบ มีสุข
นายก อบต.
เบอร์โทร. 080-1131119
นายธงชัย เพ็งสุวรรณ
รองนายก อบต.
เบอร์โทร. 086-1692443
นายอำนวย กาฬภักดี
รองนายก อบต.
เบอร์โทร. 063-7953114
นางสาวอลิสา จันมะณี
เลขานุการ นายก อบต.
เบอร์โทร. 086-3752949
 
ฝ่ายข้าราชการประจำ
 
นางสาวสุมาลี ผิวพมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 061-7617007
นายอาวุธ วารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 081-8806776