กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.
รักษาราชการ แทน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร. 061-7617007
น.ส.กัญฑิมา มีพงษ์เภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ขนิษฐา คล่องคณิตสรณ์
คนงาน
นายณัฐพล พลายระหาร
คนงาน