กองการศึกษาฯ
 
 
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.รักษาราชการ
แทน ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒณธรรม
เบอร์โทร. 061-7617007
นางณัฏฐ์ณิชาภัส ทบรมย์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
นางณัฐกาญ ทองเลิศพร้อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
น.ส.ปาณิตา ทองแพ
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.พนอ น้ำแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ปาริฉัตร สุรามาตร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
น.ส.นงทิพย์ เถื่อนเฉย
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.วันเพ็ญ ชัยเกตุ
ผู้ดูแลเด็ก
น.ส.ลภัสรดา คชวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางธัญญาภรณ์ แตงทอง
ผู้ดูแลเด็ก
นางวรรณิษา สีสด
คนงาน
น.ส.ยุพิน อ่วมมั่น
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.ศิริลักษณ์ ทองพระยา
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.พรนภา ราชบัณฑิตย์
พนักงานจ้างเหมา
น.ส.บุษยมาศ ร่มโพธิ์ชี
พนักงานจ้างเหมา