สมาชิกสภา อบต.
 
 
นายศิริพรชัย หงษ์ษา
ประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ 3)
เบอร์โทร. 084-7193817
นางเมทิกา เหล็กเพ็ชร
รองประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ 9)
เบอร์โทร. 085-1752997
นางสาวสุมาลี ผิวพิมพ์ดี
เลขานุการสภา อบต.
เบอร์โทร. 061-7617007
นายดำรงค์ศักดิ์ เนียมจันทร์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1
เบอร์โทร. 061-6652719
นางสาวมัฒนา พรหมทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2
เบอร์โทร. 083-3163267
นางสาวบำรุง โพธิ์สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4
เบอร์โทร. 099-4468585
นายสุชิน ชาวโพธิ์เอน
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5
เบอร์โทร. 087-1692787
นางสำเนียง สมใจเพ็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6
เบอร์โทร. 086-0029574
นายทองเหมาะ เปรมทอง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7
เบอร์โทร. 089-5488856
นายพลอย อยู่นันต์
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8
เบอร์โทร. 098-8400954
นายสมศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10
เบอร์โทร. 086-1038810
นายเสนาะ แจ่มอำพร
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11
เบอร์โทร. 089-9937545