กองช่าง
 
นายสุเทพ อินสว่าง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาราชการแทนผอ.กองช่าง
เบอร์โทร. 080-4387440
นายจตุรงณ์ นามเหลา
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
น.ส.ชณัฐศิกานต์ จันทร์น้ำเงิน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศิลา กรรณแก้ว
คนงาน
นายขวัญชัย อิเพชร
คนงาน