ประวัติความเป็นมา ประวัติความเป็นมา
   
   
 
ประวัติความเป็นมา
 
1. สภาพทั่วไป
 
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองขาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซประมาณ 20 กิโลเมตร
 
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีพื้นที่ในการปกครองดูแลประมาณ 42,093 ไร่ หรือประมาณ 67.35 ตารางกิโลเมตร มีประชาชรทั้งหมด 9,175 คน มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 136 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562, ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
 
1.3 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแจงงามและอำเภอด่านช้าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทัพหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
 
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ไม่มีภูเขาและแม่น้ำไหลผ่าน
 
1.5 พื้นที่และการใช้ประโยชน์
พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำไร่อ้อย ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
 
1.6 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
 
1.7 การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านคัตฑูต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพลาะ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกสะเดา
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม
หมู่ที่ 10 บ้านหนองเสือเต้น หมู่ที่ 11 บ้านห้วยน้ำจันทร์ใต้
โดยในจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังกล่าว เป็นหมู่บ้าน อพป. จำนวน 5 หมู่บ้าน
 
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลหนองขาม เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา ไม่มีระบบการชลประทานและไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหากับน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำบาดาลในการเพาะปลูก โดยราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ดังต่อไปนี้
1. การทำไร่อ้อย 2. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 3. การเลี้ยงสัตว์ 4. การปลูกข้าวโพด
5. การปลูกข้าว 6. การปลูกไม้ดอก 7. การทำไร่มันสำปะหลัง
3. สภาพทางสังคม
3.1 ด้านการศึกษา
 
มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง คือ
 
1. โรงเรียนบ้านหนองแหน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 2. โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
3. โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 4. โรงเรียนบ้านหนองห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง
 
3.2 ด้านศาสนา
 
มีศาสนสถานในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
- วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. วัดดอนกลางสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 2. วัดหนองกระทิงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
3. วัดหนองแหน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 4. วัดทะเลเพลาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
5. วัดหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 6. วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
7. วัดหนองห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 8. วัดใหม่เทพนิมิต (หนองเสือเต้น) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
- คริสตจักรของศาสนาคริสต์ จำนวน 1 แห่ง คือ คริสตจักรพรทวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
 
3.3 ด้านการสาธารณสุข
ตำบลหนองขาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวน 8 คน มีคนไข้เฉลี่ย 1,900 คน/เดือน นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ( อสม. ) อีกจำนวน 216 คน
 
4. การบริการพื้นฐาน
 
4.1 การคมนาคม
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนนลูกรังและหินคลุก ซึ่งจะมีปัญหาฝุ่นในช่วงฤดูแล้งและปัญหาถนนลื่นมีโคลนตมในช่วงฤดูฝน ถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองขามประกอบไปด้วย
- ถนนลาดยาง จำนวน 17 สาย
- ถนน คสล. จำนวน 9 สาย
- ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 70 สาย
4.2 การติดต่อสื่อสาร
มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 298/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม
4.3 การสาธารณูปโภค
- มีประปาหมู่บ้านจำนวน 30 แห่ง
- มีครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้แล้วประมาณ 2,761 ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- หนอง บึง จำนวน 1 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
- ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร up_3_070621_200835.php
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 มี.ค. 2563 เวลา 11:11 ผู้เขียนโดย admin