หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางสาวสุมาลี ผิวพมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 061-7617007
นายอาวุธ วารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทร. 081-8806776
นายอาวุธ วารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
เบอร์โทร. 081-8806776
นางวิภชา แย้มสุข
ผู้อำนวยการกองคลัง
เบอร์โทร. 081-1958886
นายสุเทพ อินสว่าง
นายช่างโยธา ชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร. 080-4387440
นางสาวสุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
เบอร์โทร. 061-7617007
นางสาวสุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เบอร์โทร. 061-7617007