Get Adobe Flash player

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ส่วนที่ 1 บทนำ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 3 การนำแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ ต่อ
ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)

 

 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price