Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของ อปท.ระบบแท่ง (ใหม่)

 

1.ประเภทบริหารท้องถิ่น

1101-นักบริหารงานท้องถิ่นต้น-สูง

2.ประเภทอำนวยการท้องถิ่น

2101-นักบริหารงานนทั่วไปต้น-สูง

2102-นักบริหารงานการคลังต้น-สูง

2103-นักบริหารงานช่างต้น-สูง

2104-นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมต้น-สูง

2105-นักบริหารงานสวัสดิการสังคมต้น-สูง

2106-นักบริหารงานประปาต้น-สูง

2107-นักบริหารงานการศึกษาต้น-สูง

2108-นักบริหารงานช่างสุขาภิบาลต้น-สูง

2109-นักบริหารงานการเกษตรต้น-สูง

3.ประเภทวิชาการ

3101-นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

3102-นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3103-นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3105-นิติกรปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3201-นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3202-นักวิชาการคลังปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3203-นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3204-นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3205-นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3701-วิศวกรโยธา

3801-นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3803-นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ

3810-นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ

4.ประเภททั่วไป

4101-จพง.ธุรการปฏิบัติงาน-อาวุโส

4201-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

4203-เจ้าพนักงานพัสดุ

4204-เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

4701-นายช่างโยธา

4702-นายช่างเขียนแบบ

4805-จพง.ป้องกันปฏิบัติงาน-อาวุโส

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ