Get Adobe Flash player

1426256026swlbacth1

สอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างโครงการถมดินพร้อมบดอัดแน่น บริเวณที่ดินนางสุรินทร์ เปรมทอง ขนาดเนื้อที่กว้าง ๓๖ เมตร ยาว ๔๖ เมตร สูง ๑ เมตร โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๖๕๖ ตารางเมตร หรือคิดเป็นปริมาตรดินถมพร้อมบดอัดแน่นไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๔ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ  โดยกำหนดราคากลางไว้เป็นเงิน ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ..๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น.ถึง ๑๑,๐๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เวลา ๑๑.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ถ้าไม่มาดูสถานที่ถือว่าผู้เสนอราคาเข้าใจรายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม โดยชัดแจ้งแล้ว จะโต้แย้งใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น
กำหนดยื่นซองสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ และวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม และวันที่ ๕ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ
ผู้มาสนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท ได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ระหว่างวันที่ ๒๐ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๖ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕-๕๙๕๖๐๑ ในวันและเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๘

Download...

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price