Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

>>แบบ สขร.1 เดือน ตุลาคม 2561

>>แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561

>>แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561

>>แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562

>>แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562

>>แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2562

62-026 แบบ สขร.1 เดือน พฤศจิกายน 2561
62-027 แบบ สขร.1 เดือน ธันวาคม 2561
62-028 แบบ สขร.1 เดือน มกราคม 2562
62-029 แบบ สขร.1 เดือน กุมภาพันธ์ 2562
62-030 แบบ สขร.1 เดือน มีนาคม 2562
62-031 แบบ สขร.1 เดือน เมษายน 2562
62-032 แบบ สขร.1 เดือนพฤษภาคม 2562
62-033 แบบ สขร.1 เดือน มิถุนายน 2562
62-034 แบบ สขร.1 เดือน กรกฎาคม 2562
62-035 แบบ สขร.1 เดือน สิงหาคม 2562
62-036 แบบ สขร.1 เดือน กันยายน 2562

1426256026swlbacth1

ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

>>ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

>>เอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ

>>ร่างขอบเขตงาน TOR รถบรรทุกดีเซล ขนาด ๑ ตัน

>>บัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์รถยนต์บรรทุก-ดีเซล

>>ตาราง บก.๐๖

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ