Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านห้วยน้ำจันทร์ใต้ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
หมู่บ้านดั้งเดิมสร้างขึ้นในปี ๒๕๐๐ ประชาชนอพยพย้ายถิ่นจากหลากหลายสถานที่เดิมเคยอยู่รวมกับหมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม พอมีประชากรมากขึ้นจึงขอเสนอเรื่องแบ่งแยกหมู่บ้าน ได้รับประกาศจัดตั้งเป็นหมู่บ้านใหม่ในปี ๒๕๕๐

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๒.๑ ผู้ใหญ่บ้าน นายชัชวาลย์ คชวงษ์
ผช. นางยุภา เข็มทอง
ผช. นายวิโรจน์ สามง้ามจุ้ย
ส.อบต. นายจอง พุทธโกศา
ส.อบต. นายเสนาะ แจ่มอำพร
๑.๒.๒ จำนวนครัวเรือน รวม ๑๗๙ ครัวเรือน
๑.๒.๓ ประชากรวม ๕๒๓ เป็นชาย ๒๓๙ คน เป็นหญิง ๒๘๔ คน
๑.๒.๔ อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๔๒,๒๙๕ บาท/คน/ปี
๑.๒.๕ มีโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้
๑.๒.๖ มีไฟฟ้า ประปา ใช้เป็นส่วนใหญ่

๑.๓ การคมนาคม
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
ถนนลาดยาง ๑ สาย ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ถนนลูกรัง ๒ สาย ระยะทาง ๓ กิโลเมตร
ถนนคอนกรีต ๒ สาย ระยะทาง ๒ กิโลเมตร
ถนนติดต่ออำเภอสะดวกที่สุดระยะทาง ๑๙ กม. ใช้เวลาเดินทาง ๒๕ นาที

๑.๔ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๔ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๒,๕๐๐ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่การเกษตร ๒,๑๙๗ ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ๓๐๓ ไร่

๑.๕ สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ข้าว
อาชีพรอง คือ การรับจ้าง

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร