Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองเสือเต้น หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
จากการเล่าลือกันมาว่า ชาวบ้านหนองเสือเต้น ถิ่นฐานเดิมได้อพยพมาจาก อ.อู่ทองบ้าน อ.ศรีประจันต์บ้าง ได้ตั้งถิ่นฐานทำมาหากินอยู่บริเวณหนองน้ำ ซึ่งแต่ก่อนนั้นบริเวณนี้มีป่าไม้ จำนวนมาก มีโจรผู้ร้ายชุกชุม ชาวบ้านจึงเรียกขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า บ้านหนองเสือเต้นตราบจนทุกวันนี้

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑.๒.๑ ผู้ใหญ่บ้าน นายอำนาจ หงษ์โต
ผช.นายจรัญ จันสิงคำ
ผช.นายสมพร รังษีบุตร
ส.อบต.นายอำนวย กาฬภักดี
ส.อบต.นายสมศักดิ์ โพธิ์สุวรรณ
๑.๒.๒ จำนวนครัวเรือน รวม ๒๘๓ ครัวเรือน
๑.๒.๓ ประชากร รวม ๗๘๙ คน เป็นชาย ๓๗๘ คน หญิง ๔๑๑ คน
๑.๒.๔ อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๓๑,๒๑๓ บาท/คน/ปี

๑.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๙ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๘ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๘ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
พื้นที่ของหมู่บ้านทั้งหมด ๑,๘๕๖ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่การเกษตร ๑,๔๗๒ ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ๓๘๔ ไร่

๑.๔ สภาพทางเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำไร่ ค้าขาย อาชีพรองการรับจ้าง

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร