Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองห้าง หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************

๑.๑ ประวัติความเป็นมา
บ้านหนองห้างแต่เดิมเป็นป่าโปร่ง ไม่มีต้นไม้ใหญ่หนาทึบ สภาพถูกทำลายจากกลุ่มคนลาวที่อาศัยอยู่เดิม ในลักษณะการทำไร่เลื่อนลอย ต่อมาได้มีชนกลุ่มหนึ่งย้ายถิ่นฐานมาจาก อำเภอศรีประจันต์มาตั้งปางเผาถ่าน บางส่วนทำไร่ข้าวโพด ข้าวฟ่าง สร้างที่พักอาศัยอยู่ใกล้หนองน้ำ สภาพหนองน้ำในขณะนั้นเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่อาศัยของสัตว์น้อยใหญ่สำหรับไว้กินดื่ม สภาพเดิมครั้งแรกที่เห็นคือ มีคนขัดห้างไว้ตามต้นไม้อยู่หลายที่ สันนิษฐานว่าพวกพรานล่าสัตว์คงจะขัดห้างไว้เพื่อใช้นั่งล่าสัตว์ในช่วงกลางคืน เพราะสัตว์จะลงมากินน้ำ ต่อมาจึงมีผู้คนเข้ามาอยู่อาศัยยึดพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ทำมาหากิน จึงเรียกหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านหนองห้าง”

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ผู้ใหญ่บ้าน นางทองดี กร่างปรีชา
ผช. นายหนูเล็ก สิงหกุล
ผช. นางมาลัย ดารา
ส.อบต. นายพลอย อยู่นันต์
ส.อบต. นายณรงค์ วงษ์สุวรรณ
๒. จำนวนครัวเรือน รวม ๒๔๕ ครัวเรือน
๓. ประชากรรวม ๘๑๓ คน เป็นชาย ๔๐๗ คน เป็นหญิง ๔๐๖ คน
๔. อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๓๔,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๕. มีโรงเรียน ๑ แห่ง คือโรงเรียนวัดหนองห้าง
๖. มีศาสนสถาน ๑ แห่ง คือ วัดหนองห้าง
๗. มีหอกระจายข่าวที่สามารถใช้การได้
๘. มีศูนย์การเรียนรู้ของชุมชน ๑ จุด
๙. มีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ๑ จุด
๑๐. มีศูนย์ประสานงานส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ๑ จุด
๑๑. มีจุดบริการไปรษณีย์สาขาอำเภอหนองหญ้าไซ
๑๒. มีโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้ดี
๑๓. มีไฟฟ้า ประปา ใช้เป็นส่วนใหญ่

๑.๓ การคมนาคม
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
ถนนลาดยาง ๑.๓ กิโลเมตร
ถนนลูกรัง ๙ กิโลเมตร
ถนนติดต่ออำเภอสะดวกที่สุดระยะทาง ๑๓ กม.

๑.๔ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๗,๙ และ ๑๐ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๖ และ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๒,๖๒๗ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่การเกษตร ๒,๒๒๖ ไร่
พื้นที่สาธารณะ ๑๐๗ ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ๒๓๑ ไร่

๑.๕ สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือทำไร่อ้อย ทำไร่ข้าวโพด มันสำประหลัง เลี้ยงโค

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร