Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านห้วยน้ำจันทร์ หมู่ที่ ๗ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************

 

๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
ประวัติความเป็นมา บ้านห้วยน้ำจันทร์ หมู่บ้านนี้ดั้งเดิมก่อร่างขึ้นมาในปี ๒๕๐๐ ประชาชนอพยพย้ายถิ่นมาจากหลายสถานที่ มาปักหลัก ทำมาหากิน บริเวณลำห้วยน้ำยาว อยู่ต่อมาปี ๒๕๕๐ ได้แบ่งการปกครอง เนื่องจากมีจำนวนราษฎรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก จึงแยกหมู่บ้านออกเป็น “บ้านห้วยน้ำจันทร์ คือ หมู่ที่ ๗ บ้านห้วยน้ำจันทร์ใต้ คือ หมู่ที่ ๑๑”

๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ผู้ใหญ่ นายสัญญา ศรีบัวขำ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายวิลัย เทศนุ้ย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายอำไพ ดอกพุฒซ้อน
ส.อบต. นายทองเหมาะ เปรมทอง
ส.อบต. นายสมศักดิ์ ทองสุกใส
๒. จำนวนครัวเรือน รวม ๕๖๙ ครัวเรือน
๓. ประชากร รวม ๑,๔๙๕ คน เป็นชาย ๗๓๑ คน หญิง ๗๖๔ คน
๔. อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๔๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี

๑.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๖ ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ. สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๖ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๘ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๖,๔๐๐ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่การเกษตร ๖,๐๕๐ ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ๓๕๐ ไร่

๑.๔ สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร ทำนา ทำไร่ ค้าขาย อาชีพรองการรับจ้าง

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร