Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านตรอกสะเดา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***********************


๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
บ้านตรอกสะเดาแต่เดิมเป็นสภาพป่า ที่มีผู้คนเข้ามาจับจองพื้นที่อาศัยทำมาหากิน ซึ่งเดิมทีผู้รู้เล่าสภาพป่าจะเต็มไปด้วยต้นสะดาเป็นแนวยาว เมื่อมีการจับจองที่ดินก็ใช้แนวต้นสะเดาเป็นเขต เมื่อตั้งชุมชนกันหลายครอบครัวเริ่มเป็นหมู่บ้านขึ้นเลยเรียกกันว่า “บ้านตรอกสะเดา”
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ผู้ใหญ่บ้าน นายประเสริฐ พลายมี
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายชนะพล สมใจเพ็ง
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ สองคอน
ส.อบต. นางสำเนียง สมใจเพ็ง
ส.อบต. นายสุธี พิบูลสวัสดิ์
๒. จำนวนครัวเรือน รวม ๒๔๘ ครัวเรือน
๓. ประชากรรวม ๗๓๒ คน เป็นชาย ๓๕๗ คน หญิง ๓๗๔ คน
๔. อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๓๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี
๕. มีศานสถาน ๑ แห่ง
๖. มีโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้ดี
๗ มีไฟฟ้า ประปา ใช้เป็นส่วนใหญ่
๑.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ๕ และ ๗ ต.หนองปลิง อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ๕ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๗ ต.หนองขาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด ๓,๘๐๐ ไร่ แยกเป็น
พื้นที่การเกษตร ๓,๖๐๐ ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย ๒๐๐ ไร่

๑.๔ สภาพเศรษฐกิจ
การประกอบอาชีพราษฎรส่วนใหญ่เป็นประกอบอาชีพด้านการเกษตร คือทำไร่อ้อย ไร่ข้าวโพด ข้าว อาชีพรอง คือ การรับจ้าง

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร