Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองขาม หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***************************


๑.๑ ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
ประวัติชุมชนจากที่คนเก่นคนแก่เล่ากันว่า ก่อนที่จะมีการตั้งชุมชนอยู่ พื้นที่เดิมเป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ เรียกว่า “หนองตาผิว” เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่มาก และมีต้นมะขามขึ้นอยู่บริเวณนั้นด้วย และตามในที่ต่าง ๆ ของพื้นที่ก็จะมีต้นมะขามขึ้นอยู่ปะปน ส่วนหนองน้ำที่ทีอยู่ในชุมชนนั้นก็เป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ต่าง ๆ ได้ลงมากินน้ำ เช่น ช้าง หมูป่า วัว ควาย ต่อมามีการตั้งบ้านเรือนอยู่กันมากขึ้นก็เริ่มมีวัดหนองขาม โดยมีหลวงพ่อด้วงเป็นผู้ก่อตั้ง และต่อมามีโรงเรียนวัดหนองขามเกิดขึ้น เริ่มแรกมีอาจารย์ประสาน ฟักสงสกุล เป็นผู้อำนวยการคนแรก ปัจจุบันนี้หนองน้ำนั้นไม่มีแล้วและชาวบ้านได้จัดตั้งศาลไว้เป็นที่เคารพบูชา เรียกกันว่า “ ศาลปู่ศรี” ซึ่งจะมีการทำบุญกลางบ้านกันทุกปี เพื่อเป็นศิริมงคลช่วยดูแลพืชผลการเกษตรและเป็นที่พึ่งทางใจของชาวบ้านจนปัจจุบันนี้
๑.๒ ข้อมูลพื้นฐาน
๑. ผู้นำในการปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน นายสุชิน ชาวโพธิ์เอน
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายสำรวย มาสมจิตร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นาย เปี่ยมทอง
สมาชิก อบต. นายเนตร ขวัญงาม
สมาชิก อบต. นายสนอง ศูนย์ศรี
๒. จำนวนครัวเรือน รวม ๓๔๓ ครัวเรือน
๓. ประชากรรวม ๑,๑๔๘ คน เป็นชาย ๕๗๘ คน หญิง ๕๗๐ คน
๔. อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน ๓๕,๐๐๐ บาท / คน /ปี
๕. มีโรงเรียน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนบ้านหนองขาม
๖. มีสถานีอามัย ๑ แห่ง คือ สถานีอนามัยบ้านหนองขาม
๗. มีศาสนสถาน ๑ แห่ง คือ วัดหนองขาม
๘. มีโทรศัพท์สาธารณะที่ใช้การได้ดี
๙. มีไฟฟ้า ประปา ใช้เป็นส่วนใหญ่
การคมนาคม
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
ถนนลาดยาง ๑,๓๕๐ กิโลเมตร
ถนนลูกรัง ๙ กิโลเมตร
ถนนติดต่ออำเภอสะดวกที่สุดระยะทางยาว ๑๗ กม.
๑.๓ อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ ๗,๔ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ ตำบลหนองปลิง อำเภอเลาขวัญ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร