Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองกระทิง  หมู่ที่  ๔  ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
***************************
๑.๑  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
บ้านหนองกระทิงทอง  ตามตำนานเล่าขานต่อ ๆ มากันว่า  ชาวบ้านแถบนี้ส่วนหนึ่งได้อพยพมาจากที่อื่น  มาตั้งหลักฐานทำมาหากินอยู่บริเวณหนองน้ำใหญ่ได้ในการอุปโภค  บริโภค  ซึ่งในหนองน้ำแห่งนี้มีปลากระทิงอยู่เป็นจำนวนมาก  ชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านแห่งนี้ว่า  บ้านหนองกระทิง  ตราบเท่าทุกวันนี้
๑.๒  ข้อมูลพื้นฐาน
- ผู้นำในการปกครอง
กำนัน     นางสาวสุวรรณา   รัศมีแก้ว
ผู้ช่วยกำนัน นายปรีชา   อ่อนทอง
สมาชิก  อบต. นางสาวศรีเรือน   เพชรศรีจา
สมาชิก  อบต. นางสาวบำรุง  โพธิ์สุวรรณ
- จำนวนครัวเรือน    ๑๖๖    ครัวเรือน
- ประชากรรวม  ๕๗๓  คน  เป็นชาย  ๒๗๔ คน  หญิง  ๒๙๙  คน
- อาชีพหลัก  การเกษตร  รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  ๓๖,๖๙๒  บาท 
- มีโทรศัพท์สาธารณที่ใช้การได้ดี
- มีไฟฟ้า  ประปา  ใช้เป็นส่วนใหญ่
- การคมนาคม
      ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน   ถนนลาดยาง
      ถนนติดต่ออำเภอสะดวกที่สุดยาว   ๒๑  กม.
๑.๓  อาณาเขต
ทิศเหนือติดต่อหมู่ที่  ๑    ตำบลหนองขาม    อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ติดต่อหมู่ที่  ๕   ตำบลทัพหลวง       อำเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออกติดต่อหมู่ที่  ๑๑  ตำบลทัพหลวง       อำเภอหนองหญ้าไซ     จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตกติดต่อหมู่ที่   ๑   ตำบลทัพหลวง       อำเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร