Get Adobe Flash player

ข้อมูลทั่วไป

บ้านทะเลเพลาะ   หมู่ที่  ๓  ตำบลหนองขาม

อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี

***************************

๑.๑  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

บ้านทะเลเพลาะจากการเล่าขานสืบต่อกันมาว่า  ชาวบ้านแถบนี้มาตั้งหลักฐานทำมาหากินอยู่บริเวณหนองน้ำขนาดใหญ่มาก  มีต้นไม้ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากโดยเฉพาะต้นเพลาะ  ชาวบ้านจึงขนานนามหมู่บ้านนี้ว่า   บ้านทะเลเพลาะ   จนตราบเท่าทุกวันนี้

๑.๒  ข้อมูลพื้นฐาน

- ผู้นำในการปกครอง

ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ   โรจนพัฒน์

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายวิรัตน์    สะราคำ

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนายบุญชอบ   หงษ์ษา

สมาชิก  อบต. นายรอด  โพธิ์สุวรรณ

สมาชิก  อบต. นายศิริพรชัย  หงษ์ษา

- จำนวนครัวเรือน  รวม  ๑๕๕  ครัวเรือน

- ประชากรรวม  ๕๒๑  คน  เป็นชาย  ๒๔๔  คน  หญิง  ๒๗๗  คน

- อาชีพหลัก  การเกษตร  รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน  ๔๐,๕๐๐  บาท / คน /ปี

- มีศานสถาน  ๑  แห่ง

- มีโทรศัพท์สาธารณที่ใช้การได้ดี

- มีไฟฟ้า  ประปา  ใช้เป็นส่วนใหญ่

๑.๓  อาณาเขต

ทิศเหนือติดต่อหมู่ที่  ๗  ตำบลหนองขาม      อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศใต้ติดต่อหมู่ที่  ๗  ตำบลทัพหลวง        อำเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออกติดต่อหมู่ที่   ๗ ตำบลทัพหลวง        อำเภอหนองหญ้าไซ     จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันตกติดต่อหมู่ที่   ๒ ตำบลหนองขาม      อำเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร