Get Adobe Flash player
ข้อมูลทั่วไป
บ้านหนองแหน   หมู่ที่  2  ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
***************************
1.1  ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
บ้านหนองแหน  หมู่ที่  2  ต.หนองขาม  เป็นหมู่ที่บ้านที่แยกมาจากหมู่ที่  11  ตำบลแจงงาม  ในปี  2532  ในสมัยก่อนพื้นที่  จะมีแต่หนองน้ำขนาดใหญ่  และมีพืชที่อยู่ในหนองน้ำหลายอย่าง เช่น จอก  แหน แต่จะมีแต่ดอกแหนขึ้นมากที่สุด  จึงเรียกกันว่า  “บ้านหนองแหน” เป็นต้นมา
1.2  ข้อมูลพื้นฐาน
1.2.1  ผู้นำในการปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน นางชวนชม   เข็มเพชร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางสาวทวี   น้ำเพชร
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนางเรียม     สุวรรณประทีป
สมาชิก  อบต. นายโปรด    แก้วเรือง
สมาชิก  อบต. นายสยาม   เดชเดชา
1.2.2  จำนวนครัวเรือน  รวม  128 ครัวเรือน
1.2.3  ประชากรรวม  228 คน เป็นชาย 358 คน หญิง 241 คน
1.2.4  พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก  อากาศร้อน
ทิศเหนือ      ติดต่อหมู่ที่  6ตำบลแจงงาม   อำเภอหนองหญ้าไซ   จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้           ติดต่อหมู่ที่  1ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ                 หมู่ที่ 3            ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก  ติดต่อ                 หมู่ที่  5            ตำบลแจงงาม อำเภอหนองหญ้าไซ    จังหวัดสุพรรณบุรี
พื้นที่หมู่บ้านทั้งหมด               5,946 ไร่
พื้นที่การเกษตร                    5,846 ไร่
พื้นที่อยู่อาศัย                         100  ไร่

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร