Get Adobe Flash player

 

ข้อมูลทั่วไป
บ้านคัตฑูต หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม
อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
***************************


1.1 ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน
บ้านคัตฑูต หมู่ที่ 1 ต.หนองขาม แยกหมู่บ้านมาจาก หมู่ที่ 2 ต.แจงงาม สาเหตุที่ชื่อ คัตฑูต เนื่องในสมัยก่อนพม่ายกทัพมาตีที่ตำบลหนองสาหร่าย อ.ดอนเจดีย์ มาตั้งค่ายพักใหญ่ คือทัพหลวงที่พื้นที่ของตำบลทัพหลวงในปัจจุบัน และค่ายพักฑูตที่ตำบลหนองขาม จึงเรียกว่า “บ้านคัตฑูต”
1.2 ข้อมูลพื้นฐาน
1.2.1 ผู้นำในการปกครอง
ผู้ใหญ่บ้าน นายประสาน หอมไม่หาย
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายชิด อู่อรุณ
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน นายมานพ พวงทอง
สมาชิก อบต. นายสมพงษ์ ปรางทอง
สมาชิก อบต. นายจักรภพ วงษ์เกิด
1.2.2 จำนวนครัวเรือน รวม 240 ครัวเรือน
1.2.3 ประชากรรวม 741 คน เป็นชาย 358 คน หญิง 383 คน
1.2.4 อาชีพหลัก การเกษตร รายได้เฉลี่ยของครัวเรือน 31,331 บาท / ปี
1.2.5 มีวัด 2 แห่ง
1.2.6 มีโทรศัพท์สาธารณที่ใช้การได้ดี
1.2.7 มีไฟฟ้าประปาใช้เป็นส่วนใหญ่
การคมนาคม
ถนนสายหลักภายในหมู่บ้าน
ถนนลาดยาง 18 กิโลเมตร
ถนนติดต่ออำเภอสะดวกที่สุดระยะทางยาว 18 กิโลเมตร
1.3 อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ หมู่ที่ 2 , 4 ตำบลทัพหลวง อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสาร