Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

ของ
นายบุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลหนองขามให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล

 

นโยบายด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพชุมชน อีกทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชน เด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่เหมาะสม มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

นโยบายด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตลอดจน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ ภาคประชาชน อาสาสมัครด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , อาสาสมัครสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , สถานศึกษา , ประชาชน สภาเด็กและเยาวชน เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมทรัพยากรของตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 5 ด้านสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองขามเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

 

นโยบายด้านที่ 6 นโยบายด้านการบริหาร
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ