Get Adobe Flash player

ลิ้งค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

dla logo2

e laas

planele

info

sso

rd

http://www.adultpornmovie.com xxndx Mature porn teen tube milf porn teen sex Free porn movies free porn videos Xnxx Sex Movies Hot porn tube Porn movies XXX Tube realpornfilms.com best indian porn Free Porn movies Free Sex Movies asianpornxxx.info freeporntix.info hotporntub.info hubpornindian.info xxxteenhub.info Xvideos Xnxx mobile porno Hd porn movies

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

ของ
นายบุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลหนองขามให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล

 

นโยบายด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพชุมชน อีกทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชน เด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่เหมาะสม มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

นโยบายด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตลอดจน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ ภาคประชาชน อาสาสมัครด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , อาสาสมัครสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , สถานศึกษา , ประชาชน สภาเด็กและเยาวชน เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมทรัพยากรของตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 5 ด้านสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองขามเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

 

นโยบายด้านที่ 6 นโยบายด้านการบริหาร
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ