Get Adobe Flash player

 

 

 วิสัยทัศน์ (vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การศึกษาปฐมวัยได้มาตรฐาน เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนมีสุขภาพดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

 

 

พันธกิจ (mission)
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
พันธกิจหลักที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
พันธกิจหลักที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการคลัง
พันธกิจหลักที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจหลักที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พันธกิจหลักที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price