Get Adobe Flash player

 

 

ประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีประชากรทั้งสิ้น  8,997  คน  แยกเป็นชายจำนวน  4,381 คน  และหญิงจำนวน  4,616  คน  ใน  2,943  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกได้  ดังนี้

 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวมชาย - หญิง ครัวเรือน
ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี  2557
1 356 358 383 383 739 741 237 240
2 229 228 236 241 465 469 126 128
3 240 244 278 277 518 521 152 155
4 271 274 294 299 565 573 163 166
5 575 578 563 570 1,138 1,148 342 343
6 359 357 364 375 723 732 247 248
7 741 731 768 764 1,509 1,495 557 569
8 401 407 400 406 801 813 244 245
9 583 587 609 606 1,192 1,193 383 387
10 380 378 410 411 790 789 277 283
11 242 239 285 284 527 523 170 179
รวม 4,377 4,381 4,590 4,616 8,967 8,997 2,898 2,943
 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price