Get Adobe Flash player

คำแถลงนโยบายผู้บริหาร

ของ
นายบุญยัง วังเปรม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม

วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2557

นโยบายด้านที่ 1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของตำบลหนองขามให้มีความเจริญก้าวหน้า เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งทางด้านถนน ไฟฟ้าแสงสว่าง น้ำอุปโภคบริโภค น้ำเพื่อการเกษตร ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนาตำบล

 

นโยบายด้านที่ 2 ด้านเศรษฐกิจชุมชน
มุ่งส่งเสริมการเกษตรให้เป็นเกษตรที่ยั่งยืน ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พลังงานทดแทน และเกษตรปลอดภัย ส่งเสริมอาชีพชุมชน อีกทั้งน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 3 ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่ม
พัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนาในอนาคต ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ของประชาชน เด็กและเยาวชนให้มีการพัฒนาที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ที่เหมาะสม มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และพัฒนาตนเองอย่างมีศักยภาพ การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ชุมชน ตลอดจนส่งเสริมจริยธรรม วัฒนธรรมท้องถิ่น และรักษาประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

 

นโยบายด้านที่ 4 ด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ มีความเข้มแข็งตลอดจน เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบล ให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ โดยให้ ภาคประชาชน อาสาสมัครด้านต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วม อาทิ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน , อาสาสมัครสาธารณสุข , โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล , สถานศึกษา , ประชาชน สภาเด็กและเยาวชน เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญต่อชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมทรัพยากรของตำบลหนองขาม

 

นโยบายด้านที่ 5 ด้านสังคม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ตำบลหนองขามเป็นชุมชนที่ปลอดภัย น่าอยู่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียม

 

นโยบายด้านที่ 6 นโยบายด้านการบริหาร
บริหารองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล อันได้แก่ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความ
โปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ หลักความคุ้มค่า เพื่อสร้างองค์กรแห่งการบริหารจัดการองค์กรที่ดี

 

 

 วิสัยทัศน์ (vision)
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
“ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล การศึกษาปฐมวัยได้มาตรฐาน เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ แหล่งเกษตรปลอดภัย พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชนมีสุขภาพดี สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น ”

 

 

พันธกิจ (mission)
พันธกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม
พันธกิจหลักที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการผังเมือง
พันธกิจหลักที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการคลัง
พันธกิจหลักที่ 3 การพัฒนาด้านสังคมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
พันธกิจหลักที่ 4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
พันธกิจหลักที่ 5 การพัฒนาด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

sao

1. สภาพทั่วไป
1.1 ลักษณะที่ตั้ง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลหนองขาม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539 เป็นตำบลที่อยู่ทางทิศตะวันตกของที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซ โดยที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล หนองขาม ตั้งอยู่เลขที่ 59 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองขาม และอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองหญ้าไซประมาณ 20 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม มีพื้นที่ในการปกครองดูแลประมาณ 42,093 ไร่ หรือประมาณ 67.35 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากรต่อพื้นที่ ประมาณ 134 คน/ตร.กม. (ข้อมูล ณ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 , ที่มาข้อมูล : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง)
1.3 อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลแจงงามและอำเภอด่านช้าง
ทิศใต้ ติดต่อกับ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลทัพหลวง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
1.4 ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง ไม่มีภูเขาและแม่น้ำไหลผ่าน
1.5 พื้นที่และการใช้ประโยชน์
พื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินร่วนปนทรายไม่อุ้มน้ำใช้ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น การทำไร่อ้อย ปลูกข้าว ปลูกมันสำปะหลัง เลี้ยงสัตว์และการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
1.6 ภูมิอากาศ
ลักษณะภูมิอากาศ เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม
- ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์
1.7 การปกครอง
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม ได้แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติ ลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 โดยแบ่งออกเป็น 11 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านคัตฑูต หมู่ที่ 2 บ้านหนองแหน หมู่ที่ 3 บ้านทะเลเพลาะ
หมู่ที่ 4 บ้านหนองกระทิง หมู่ที่ 5 บ้านหนองขาม หมู่ที่ 6 บ้านตรอกสะเดา
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยน้ำจันทร์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองห้าง หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งแสม
หมู่ที่ 10 บ้านหนองเสือเต้น หมู่ที่ 11 บ้านห้วยน้ำจันทร์ใต้
โดยในจำนวน 11 หมู่บ้าน ดังกล่าว เป็นหมู่บ้าน อพป. จำนวน 5 หมู่บ้าน
2. สภาพทางเศรษฐกิจ
เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของตำบลหนองขาม เป็นที่ราบสูง ไม่มีภูเขา ไม่มีระบบการชลประทานและไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ทำให้เกษตรกรประสบปัญหากับน้ำเพื่อการเกษตรขาดแคลนต้องอาศัยน้ำฝนและน้ำบาดาลในการเพาะปลูก โดยราษฎรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร ดังต่อไปนี้
1. การทำไร่อ้อย 2. การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 3. การเลี้ยงสัตว์ 4. การปลูกข้าวโพด
5. การปลูกข้าว 6. การปลูกไม้ดอก 7. การทำไร่มันสำปะหลัง
3. สภาพทางสังคม
3.1 ด้านการศึกษา
มีโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 4 แห่ง คือ
1. โรงเรียนบ้านหนองแหน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 2. โรงเรียนบ้านหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5
3. โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 4. โรงเรียนบ้านหนองห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง คือ
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองขาม
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองห้าง

3.2 ด้านศาสนา
มีศาสนสถานในพื้นที่ จำนวน 9 แห่ง ดังนี้
- วัดในพระพุทธศาสนา จำนวน 8 แห่ง ได้แก่
1. วัดดอนกลางสุทธาวาส ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 2. วัดหนองกระทิงทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1
3. วัดหนองแหน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 4. วัดทะเลเพลาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 3
5. วัดหนองขาม ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 6. วัดราษฎร์บำรุง ตั้งอยู่หมู่ที่ 7
7. วัดหนองห้าง ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 8. วัดใหม่เทพนิมิต (หนองเสือเต้น) ตั้งอยู่หมู่ที่ 10
- คริสตจักรของศาสนาคริสต์ จำนวน 1 แห่ง คือ คริสตจักรพรทวี ตั้งอยู่หมู่ที่ 4

3.3 ด้านการสาธารณสุข
ตำบลหนองขาม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองขามและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองเสือเต้น โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวมจำนวน 8 คน มีคนไข้เฉลี่ย 1,900 คน/เดือน นอกจากนั้นยังมีอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ( อสม. ) อีกจำนวน 216 คน
4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม
เส้นทางเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านส่วนมากมีสภาพเป็นถนนลูกรังและหินคลุก ซึ่งจะมีปัญหาฝุ่นในช่วงฤดูแล้งและปัญหาถนนลื่นมีโคลนตมในช่วงฤดูฝน ถนนภายในพื้นที่ตำบลหนองขามประกอบไปด้วย
- ถนนลาดยาง จำนวน 17 สาย
- ถนน คสล. จำนวน 9 สาย
- ถนนลูกรัง / หินคลุก จำนวน 70 สาย
4.2 การติดต่อสื่อสาร
มีที่ทำการไปรษณีย์อนุญาต จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่เลขที่ 298/2 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองขาม
4.3 การสาธารณูปโภค
- มีประปาหมู่บ้านจำนวน 30 แห่ง
- มีครอบครัวที่มีไฟฟ้าใช้แล้วประมาณ 2,761 ครัวเรือน
4.4 แหล่งน้ำธรรมชาติ
- หนอง บึง จำนวน 1 แห่ง
4.5 แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- สระเก็บน้ำ จำนวน 9 แห่ง
- ลำห้วย จำนวน 1 แห่ง

 

 

 

ประชากร

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม  มีประชากรทั้งสิ้น  8,997  คน  แยกเป็นชายจำนวน  4,381 คน  และหญิงจำนวน  4,616  คน  ใน  2,943  ครัวเรือน  ซึ่งสามารถแยกได้  ดังนี้

 

หมู่ที่ ชาย หญิง รวมชาย - หญิง ครัวเรือน
ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี 2557 ปี  2556 ปี  2557
1 356 358 383 383 739 741 237 240
2 229 228 236 241 465 469 126 128
3 240 244 278 277 518 521 152 155
4 271 274 294 299 565 573 163 166
5 575 578 563 570 1,138 1,148 342 343
6 359 357 364 375 723 732 247 248
7 741 731 768 764 1,509 1,495 557 569
8 401 407 400 406 801 813 244 245
9 583 587 609 606 1,192 1,193 383 387
10 380 378 410 411 790 789 277 283
11 242 239 285 284 527 523 170 179
รวม 4,377 4,381 4,590 4,616 8,967 8,997 2,898 2,943
 

Subcategories

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ประชาสัมพันธ์ สุพรรณบุรี

ปลัด อบต.หนองขาม

IMG 0006

นางสาวสุมาลี  ผิวพิมพ์ดี

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price