Get Adobe Flash player

หน้าหลัก

ประมวลภาพกิจกรรม

ข่าวประกาศ ข่าวประชาสัมพันธ์

>>ประกาศ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

>>ประกาศ เรื่อง ให้ใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (งบจ่ายขาดสะสม)

>>แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติมฉบับที่ 1 (งบจ่ายขาดสะสม)

>>ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2

>>ขออนุมัติแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ครั้งที่ 1

>>ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

>>ขออนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 1

>>ประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

>>ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

 

นายบุญยัง วังเปรม
นายก อบต.
น.ส.สุมาลี ผิวพิมพ์ดี
ปลัด อบต.หนองขาม

Facebook กระทู้ / ข่าวสารPTT Oil Price

พยากรณ์อากาศ