คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ
     
คู่มือหรือมาตราฐานการให้บริการ คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 62-010_310320_135630.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 31 มีนาคม 2563 เวลา 13:56 ผู้เขียนโดย admin