กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
     
กฎหมายระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 4.พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 4.พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 แก้ไข ฉ.3 พ.ศ.2562_200720_132556.PDF
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 1035 ผู้เขียนโดย admin