ข่าวประชาสัมพันธ์
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำศูนย์ อปพร
   
 

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์!!!

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน ประจำศูนย์ อปพร.ต.หนองขาม ระหว่างวันที่ 29 เมษายน 2562 ถึง 31 พฤษภาคม 2562 สมัครได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม เวลา 08.30 -16.30 น.ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

+++ คุณสมบัติและไม่มีสักษณะต้องห้าม ดังนี้ +++
 
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
3. มีภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู่ในเขตศูนย์ อปพร. นั้น (ต้องอยู่ในเขตตำบลหนองขาม)
4.เลื่อมใสการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
5. ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือคนวิกลจริต
6.ไม่เป็นผู้เสื่อมเสียในทางศีลธรรม หรือในทางทุจริต หรือเป็นภัยต่อสังคม
 
+++ เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร มีดังนี้ +++
 
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

*** สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ 035-595601 ***
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 เมษายน 2562 เวลา 15:18 ผู้เขียนโดย admin