พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
     
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
   
 

  ที่ มท 0201.2/ว1328, ว1329, ว1330 ลว. 28 ก.พ. 62 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 62-004_310320_145424.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14:53 ผู้เขียนโดย admin