พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540
     
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ. 2540 ที่ มท 0201.2/ว2757-2758-2759 ลว.7 พ.ค.62 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
   
 

 ที่ มท 0201.2/ว2757-2758-2759 ลว.7 พ.ค.62 เรื่อง ขอส่งสรุปผลการรายงานผลการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร 62-008_310320_144711.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 07 พฤษภาคม 2562 เวลา 14:46 ผู้เขียนโดย admin